29 april 2024

SGP wil tarief voor burgers matigen

Waterschap Hollandse Delta stelt Kadernota 2025 vast

Woensdag 24 april 2024 heeft het bestuur van WSHD de Kadernota 2025 met unanieme instemming vastgesteld. Het college voorziet in een tariefstijging van 8,6 tot 10 procent, gebaseerd op de ambities van het Bestuursprogramma 2023-2026 en het daarop geënte Uitvoeringsprogramma. Wim de Jong namens de SGP:

“Wij vragen het college dringend om het overschot over 2023, veroorzaakt door hogere WOZ waarden, in te zetten om de tariefstijging terug te brengen tot een niveau van 5 tot 7%. Uit de gepresenteerde LangeTermijnRamingen blijkt dat over enkele jaren de tariefstijging beperkt zou kunnen blijven tot 3 a 5%. We hopen het, maar gerelateerd aan een gemiddelde inflatie van 2,5% heeft de SGP daar zeker vraagtekens bij. Wij wensen het college en de organisatie Gods zegen toe bij het opstellen van de begroting voor het komende jaar 2025.”

Moties gericht op de Kadernota 2025:
De motie van BBB om overschotten over 2023 direct terug te betalen aan de burgers kreeg met 13 tegen 15 stemmen onvoldoende steun. Heemraad Frank van Oorschot zegde toe namens het college om bedoelde overschotten in te zullen zetten om de tariefstijging te verminderen.

Fractie Natuur bracht 2 moties in gericht op “ecologisch sloten schonen” en het “proactief benaderen van terreinbeheerders” om kansen te vergroten tot beschikbaar stellen van gronden voor de grote wateropgave en blijvende zoetwaterbeschikbaarheid. Heemraad Piet van der Eijk vond beide moties overbodig, omdat er al 3-jaar durende pilots lopen om ecologisch sloten te schonen en omdat er al regelmatige en nauwe samenwerking is met de terreinbeheerders. Fractie Natuur heeft de laatste motie toch in stemming laten brengen waarop 14 stemmen voor en 14 tegen werden geteld.

Partij voor de Dieren stelde in een motie voor de Wegenheffing voor categorie Ongebouwd en categorie Natuur weer in te voeren. Eind 2022 is deze wegenheffing om redenen dat de agrariërs dubbel betalen, namelijk via Gebouwd en via Ongebouwd, ingetrokken. Heemraad Frank van Oorschot stelde voor deze motie aan te houden. Per 1 januari 2026 wordt de nieuwe Kostentoedelingsverordening van kracht, najaar 2024 starten gesprekken hierover. PvdD heeft de motie aangehouden.

Ontwerpfase Sluisjesdijk 2.0 en Vervanging elektrische hoofdverdelers Sluisjesdijk

De opgave om de Slibverwerkingsinstallatie Sluisjesdijk te vernieuwen is immens groot. Renovatie 1.0 is in de achterliggende jaren slechts deels uitgevoerd. Fractie BBB heeft de vraag gesteld inzicht te krijgen op de inzet van eerder hiervoor beschikbaar gestelde budgetten. Nu wordt budget vrij gemaakt voor de Ontwerpfase Renovatie 2.0 die gezamenlijk met de markt wordt opgepakt. De SGP ondersteunt dit voorstel ondanks de forse investering. We zijn benieuwd naar de uitkomst van de eerste kostenraming voor het realiseren van Renovatie 2.0. Ook is ingestemd met het voorstel om nu al de hoofdverdelers te vernieuwen.

Peilbesluit

Peilbesluit Oude Korendijk en Groot Zuid-Beijerland
Er lag een collegevoorstel om het winter- en zomerpeil in deze twee peilgebieden vast te stellen op NAP – 2,00 m NAP. Tegen het ontwerp-peilbesluit was één zienswijze ingediend. Deze zienswijze leidde niet tot aanpassing van het ontwerp-besluit. De SGP-fractie kon zich vinden in het voorstel. Hiermee komt een einde aan een meer dan tien jaar lopende discussie over het peil in genoemde polders. Voor wat betreft de Kaderrichtlijn Water  zijn en worden er nog maatregel getroffen als de realisatie van natuurvriendelijke oevers en vismigratie. Het voorstel werd met 20 tegen 7 stemmen aangenomen.

Afronding 1e fase Overdracht wegen
In 2018 is door het waterschap het besluit genomen om het totale wegen-areaal over te dragen aan de verschillende gemeentes. Uitvoering van dit besluit is tot op heden niet geëffectueerd. In 2023 is daarom een Plan van Aanpak Overdracht Wegen vastgesteld.  Nu werd de VV voorgesteld om met fase 2 uit het PvA te mogen starten.  Dat houdt in dat na de verkennende fasen nu geprobeerd gaat worden om met alle betrokken gemeentes een intentieovereenkomst te sluiten. Welke uiteindelijk moet leiden tot de daadwerkelijke overdracht van de wegen. Dit zal nog het nodige overleg vergen. De totale overdrachtsperiode kan nog wel een periode van 8-10 jaar verslaan. Als SG stemmen we in met het starten van fase 2. Tevens hebben we gevraagd naar de personele consequenties. Heemraad Van Oorschot verzekerde ons dat het personele aspect zeker alle aandacht krijgt. Het voorstel werd met 24 tegen die stemmen overgenomen.

Evaluatie GLB opgave 2023 en vervolg
Het college stelt voor de Gemeenschappelijk LandbouwBeleid (GLB)- regeling voor 2024, waarin de sloten eigendom van het waterschap kunnen worden meegeteld in de 4% regeling, niet te verlengen. Dit na een nog onvolledige evaluatie en na nauwelijks 1 jaar waarin de regeling heeft gefunctioneerd. Het zou teveel werk veroorzaken en het zou “staatsteun” zijn. We zien in de diverse collega waterschappen verschillende standpunten in dit dossier. De fractie BBB heeft een amendement ingediend met de strekking de watergangen van percelen die grenzen aan een akkerrand met ANLB beheer WEL ter beschikking te stellen voor de GLB regeling. Na een gedetailleerde discussie hierover is het amendement in stemming gebracht en werd aangenomen met 18 tegen 10 stemmen.

Rekenkamer ingesteld
De heren Hengeveld, Van Rietschoten en Nootenboom zijn benoemd als leden in de per 1 januari 2024 wettelijk vereiste Rekenkamer. De eerste 2 waren al lid van de RKC voor het Waterschap, het derde lid is door een onderzoekscommissie aangezocht en heeft zijn benoeming aanvaard. We vertrouwen op een voortzetting van de goede samenwerking met de Rekenkamer.

Motie Vreemd aan de orde van de dag over Windmolens Nissewaard
Fractie BVNL verzocht in een motie het college namens het Waterschap aan HVC kenbaar te maken “dat zij zich moet neerleggen bij het standpunt van de gekozen Gemeenteraad van Nissewaard, zich moet bezighouden met kerntaken en niet inwoners van ons gebied onnodig belasten met ongewenste activiteiten”.

Heemraad Anne Mollema legde uit dat het een “explosief en langlopend dossier” betreft en dat het college hierin geen standpunt wenst in te nemen. Bovendien zou het voorbarig zijn omdat pas begin juli een uitspraak wordt verwacht. Toegezegd werd de Verenigde Vergadering te informeren over de constructie hoe HVC en Waterschap zich hebben verbonden. BVNL heeft de motie vervolgens aangehouden.Branco Winkels stopt als VV-lid
Branco deelde aan het begin van de VV mee dat hij na de vergadering van 24 april 2024 stopt in zijn rol als VV-lid  namens het CDA. Hij gaat namelijk verhuizen buiten het beheergebied van waterschap Hollandse Delta. Als SGP vinden we het fijn dat Branco mooie toekomstperspectieven elders ziet. Dat gunnen we hem van harte. Als VV-lid zien we hem node vetrekken. De afgelopen zes jaar konden we goed met hem samenwerken. En was ook de persoonlijke band sterk met Branco. We wensen Branco voor de toekomst privé en zakelijk de zegen van God toe.