16 februari 2024

SGP steunt nieuwbouwplannen steunpunten waterschap

Woensdagavond 14 februari 2024 werden als belangrijkste agendapunten in de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta  kredieten verstrekt voor het uitwerken van nieuwbouwplannen voor huisvesting op Oude Tonge (Goeree Overflakkee) en op De Klomp (Voorne-Putten) en zijn twee Rekenkamerrapporten besproken en vastgesteld.

Voordat deze zaken aan de orde kwamen sprak dhr. De Jong, als inspreker namens de Dorpsraad Vierpolders, zijn zorgen uit over de slechte vrachtwagen aanduidingen waardoor grote vrachtwagens door Vierpolders komen en zich vast rijden voor de nieuw aangelegde rotonde die niet toegankelijk is voor vrachtverkeer. Namens onze fractie viel Bert Staat de inspreker hierin bij en refereerde aan de reactie van heemraad Wiersma gedaan tijdens de commissie WWV van 30 januari 2024. Ook nu reageerde de heemraad dat er snel met de gemeente Voorne aan Zee overlegd zal worden en dat er nogmaals naar de bewegwijzering gekeken zal worden.

Beëdiging
Vervolgens  werd mevr. Maaike Hage-Barendregt voor de BBB beëdigd als VV lid als tijdelijk vervanger voor mevr. Michelle Wesdorp. Daarna  werden de op kleine onderdelen aangepaste Gemeenschappelijke Regelingen voor Slibverwerking en Aquon als hamerstuk vastgesteld.

Nieuwbouw steunpunten
Door alle partijen werd beaamd dat nieuwbouw op Oude Tonge en De Klomp hard nodig zijn, de huidige huisvesting is zeer verouderd en voldoet al jaren niet meer aan de huidige eisen. Het benodigde voorbereidingskrediet werd goedgekeurd, maar het geraamde investeringsbedrag voor de nieuwbouw ging enige partijen te ver.

JA21 diende een amendement in om elk halfjaar te worden geïnformeerd over de voortgang van het project en de projectkosten. Een tweede amendement wilde erin voorzien dat het geraamde investeringsbedrag tot 80% werd terug gebracht. Wim de Jong van de SGP zegde steun aan deze amendementen toe: “de normbedragen voor dergelijke gebouwen wordt significant overschreden, we hoeven ook geen Nederlandse Bank te bouwen, ook sober en doelmatig kan uitstraling hebben”. Na toezegging van de heemraad dat de VV regelmatig geïnformeerd zal worden en nauw betrokken bij de plannen, zijn beide amendementen ingetrokken en het voorbereidingskrediet goedgekeurd.

Dit leidde bij de medewerkers op de publieke tribune tot applaus!

Rekenkamer
Daarna kwamen de twee Rekenkamerrapporten aan de orde; rapport ‘Water meer sturend maken in de ruimtelijke puzzel’ en het rapport ‘Realisatie van en sturing op het programma Waterveiligheid’.De conclusies van de rapporteurs zijn gesteld in een aantal door de VV te nemen maatregelen om gestelde doelen te bereiken bij waterwerken en om de strategie van het waterschap duidelijker vorm te geven.  En dat de VV zelf haar controlerende rol actiever moet oppakken.

Autorititeit
Diverse partijen gaven aan dat het waterschap meer ‘waterautoriteit’ zou moeten zijn. Daartoe werd door de Partij van de Dieren een amendement ingediend om nog directer de VV in positie te brengen. Bij stemming bleek geen meerderheid voor dit amendement. Vanuit de SGP is aangedrongen op een actieve inzet van de Auditcommissie om de controlerende rol van de VV verder te versterken. De vz van deze commissie zegde toe dit zeker bespreekbaar te maken.

Wel werd door het college toegezegd in een informatieve VV vergadering de gelegenheid te geven dieper op de materie rond Bodem en Watersturend en Strategie van het Waterschap in te gaan. Ook werd een suggestie van Water Natuurlijk om vanuit WSHD een interview te geven over het fenomeen Waterautoriteit door dijkgraaf Bonjer opgepakt, mogelijk met de vier Zuid-Hollandse waterschappen samen.

Na een mededeling van heemraad Mollema over vroegtijdig gebroken kettingen op Sluisjesdijk en een verzoek om in regelgeving voor nieuw aangelegd water door derden ook natuurvriendelijke oevers voor te schrijven werd de vergadering om 22:00 uur afgesloten.