HomeVerkiezingenSpeerpunten

Speerpunten

Speerpunten voor de komende periode

Veiligheid voorop

Bij alle maatregelen die getroffen worden dient veiligheid voorop te staan. Dat geldt voor dijken en polders. Droge voeten willen we immers allemaal. Vanzelfsprekend willen we verkeersveilige wegen en fietspaden, vooral ook voor de schoolgaande jeugd.

Rentmeester zijn

Rentmeesterschap dient in alle gevallen ons uitgangspunt te zijn. We hebben zorg voor de schepping en dienen daarom zorgvuldig om te gaan met grondstofvoorraden en energiebronnen. Terugwinnen van mineralen en nog beter van zuiveren van afvalwater wordt inzet van beleid.

Klimaatbestendig beleid

Inspelen en voorbereiden op het veranderende klimaat door rekening te houden met zowel teveel als te weinig water. Watersystemen dienen robuust genoeg te zijn voor het afvoeren van overtollig water. Daarnaast dienen er buffers te zijn voor droge perioden.

Focus op kerntaken

De kerntaken van het waterschap, zoals het zorgen voor schoon water en het adequaat anticiperen op klimaatveranderingen (voldoende water en veilige dijken) zorgen nu voor een duurzame toekomst voor de fysieke leefomgeving. Dat moet zo blijven. Vanwege verouderende installaties zal meer geinvesteerd moeten worden. Samen met de omgeving willen we onze kerntaken uitvoeren.

Realistische ambitie

Nieuwe ambities zoals energieneutraal in 2030 en volledig circulair in 2050 dienen SMART te zijn geformuleerd (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) De SGP vindt dat er voor beide ambities een monitoringssysteem met concrete tussendoelen moet komen om deze ambities te kunnen realiseren. Sneller mag ook wat de SGP betreft.