HomeNieuwsWaterschapsverkiezingen met Dordtse SGP-kandidaat

Waterschapsverkiezingen met Dordtse SGP-kandidaat

Publicatiedatum: 11 mrt. 2019

Vaste waterkoers bij de SGP

Op 20 maart 2019 vinden er verkiezingen plaats. Voor de Provinciale Staten én het waterschap. Het Eiland van Dordrecht ligt in het beheergebied van het Waterschap Hollandse Delta. Wim de Jong uit H.I. Ambacht is lijsttrekker van de SGP (lijst 6). En Bert Staat, oud Dordts gemeenteraadsraadslid voor de CU/SGP, staat op plek vijf van de SGP-lijst.


Wim de Jong is inmiddels al 8 jaar actief als lid van het waterschapsbestuur. Ook bij de verkiezingen van 2015 was hij lijsttrekker. “Bij alle maatregelen die getroffen worden dient veiligheid voorop te staan. Dat geldt voor dijken en polders. Droge voeten willen we immers allemaal. Rentmeesterschap dient in alle gevallen ons uitgangspunt te zijn. We hebben zorg voor de schepping en dienen daarom zorgvuldig om te gaan met grondstofvoorraden en energiebronnen. De kerntaken van het waterschap, zoals het zorgen voor schoon water en het adequaat anticiperen op klimaatveranderingen zorgen nu voor een duurzame toekomst voor de fysieke leefomgeving. Dat moet zo blijven. Vanwege verouderende installaties zal meer geïnvesteerd moeten worden. Samen met de omgeving willen we onze kerntaken uitvoeren. De inbreng van de SGP op de voorstellen van het college is te benoemen als positief-kritisch.”

Als Dordtenaar en vanuit zijn civiele achtergrond voelt Bert Staat zich betrokken bij het waterschap. “Het waterschap is verantwoordelijk voor de dijken rond het Eiland van Dordrecht. Recent zijn hier de dijken op diverse plaatsen verstrekt. Waardoor de dijken daar voldoen aan de veiligheidsnormen. De afgelopen jaren is veel onderzoek verricht naar de situatie rond de Voorstraat in het centrum van de stad. Immers vormt de Voorstraat de zogenaamde primaire waterkering. Uit het onderzoek blijkt dat de Voorstraat op korte termijn niet versterkt behoeft te worden. Daarbij wordt wel uitgegaan van het blijvend toepassen van de vloedschotten bij de woningen langs de Voorstraat. En moet de bevolking van Dordrecht zich bij een dreigende overstroming richten op vertikaal vluchten in de eigen woning of flat. Of in kantoorgebouwen. Immers is het bij een dreigende overstroming onmogelijk dat iedereen per auto het eiland kan verlaten. Door de gemeente Dordrecht is in samenwerking met het waterschap het Waterveiligheidsplan opgesteld. Hierin zijn de diverse scenario’s beschreven.” Een ander punt wat Staat belangrijk vindt zijn de ambities waarover het waterschap zich heeft uitgesproken. “Mij spreken vooral de milieuambities aan. Dat betreft het streven om als waterschap in 2030 energieneutraal te zijn. En in 2050 volledig circulair te functioneren. Wat betreft de SGP mag dit ook nog op kortere termijn. Al behoort daar vanzelfsprekend een afweging bij tussen het effect van matregelen en de bijbehorende kosten. Ik zie het als een uitdaging om iets te gaan betekenen in het bestuur van het waterschap!”