HomeNieuwsDe SGP weer aan de slag op inhoud

De SGP weer aan de slag op inhoud

Publicatiedatum: 5 jun. 2019

De stofwolken van de verkiezingen van afgelopen maart zijn inmiddels neergedaald en de commissies in het waterschap zijn weer bemand. De mannen van de SGP-fractie zijn, kortom, weer aan de slag. Hier een korte terugblik op de afgelopen vergadercyclus.

Fractie
In de vergaderingen van mei kwamen o.a. de jaarstukken van 2018 en de Rapportage waterwerken van 2017-2018 op de agenda van de drie commissies en de Verenigde Vergadering. Eigenlijk nog de laatste prestaties van het oude College. Eerst werd in de voorafgaande fractievergadering de stukken besproken en ook werden de SGP’ers bijgepraat door nieuwbakken heemraad Leo Stehouwer (CDA). Wat hierbij het meest in het oog sprong is toch wel de aanwezigheid van behoorlijke achterstanden op het onderhoud van onze wegen, watersystemen en zuiveringen. Heemraad Steehouwer gaf aan dat het nieuwe college hier voor een forse opgave staat. En de inwoners van het gebied lopen het risico op een aanzienlijke lastenstijging, is onze verwachting. We gaan dit als SGP kritisch volgen.

Cie Water
In de Commissie Water was de rapportage Waterwerken het mooiste agendapunt vond Steunfractielid Albert-Jan van den Berg. “Jammer dat een deel van de cijfers over 2018 ontbreekt. En daarnaast zou het goed zijn als deze belangrijke rapportage jaarlijks zou verschijnen, met dus actuele cijfers.” Dit laatste is inmiddels in de VV door het college toegezegd. De achterstand in het invullen van de wateropgave, en de KRW-maatregelen blijven de belangrijkste aandachtspunten. Het eerste heeft betrekking op de voorraden zoetwater en de buffercapaciteit in de polders. Het tweede gaat over de waterkwaliteit en de maatregelen die nodig zijn om dit op een acceptabel Europees niveau te krijgen.

Cie WWV
In de Commissie Wegen, Waterkeringen en Vergunningen vertegenwoordigde steunfractielid Bert Staat de SGP. Het bekende oud-gemeenteraadslid uit Dordrecht vroeg aandacht voor de sterke stijging van ernstig gewonde en dodelijke verkeersslachtoffers op “onze” wegen. Ligt er een relatie tussen de staat van onderhoud en de ongevallen? Heemraad van Nes (WPHD) denkt van niet, maar komt nog met een officiële reactie. Daarnaast leest de heer Staat in de stukken dat een behoorlijk deel van de wegen een kwalificatie ‘zeer slecht’ krijgt. Wat gaat het college eraan doen om dit percentage onder haar eigen norm van 6% te krijgen in 2021? Het is eigenlijk een slechte zaak dat er “pas op de plaats” (Heemraad van Nes) gemaakt wordt mbt het onderhoud van de wegen. Zeker daar in de VV inmiddels is aangekondigd dat er voor de zomer een heroverweging komt mbt de overdracht van de wegen richting de gemeenten.

Cie MBH
In de commissie Middelen Bestuur en Handhaving heeft Wim de Jong opnieuw zitting genomen. Hier heeft onze fractievoorzitter de financiële kant van de zaak kunnen bediscussiëren met het college: “Het is fijn dat er een bedrag van 6,5 miljoen bespaard is, maar er is ook veel werk blijven liggen”. Door de goed draaiende economie worden steeds opnieuw werkzaamheden duurder uitgevoerd dan begroot. Daarnaast zijn goede vakmensen schaars. Dit zorgt voor de zogenaamde boeggolf van niet-uitgevoerd werk. “Gaat het nieuwe college meer werk doen voor hetzelfde geld? Of gaat het teveel opgehaalde geld terug naar de burger?”

De VV
In de Verenigde Vergadering van 29-5 zijn de belangrijkste punten nog eens benoemd en zoals genoemd een aantal toezeggingen gedaan. Nu maar afwachten wat het nieuwe college op deze terreinen gaat presteren. De SGP’ers blijven de vinger aan de pols houden.